خلاصه‌ای از فعالیت‌های موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران


1.محاسبه توزيع ولتاژ ضربه در ترانسفورماتورهای خشک رزينی

2.مكان‌یابی و آشكارسازی تخليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جزيی در تراسفورماتورهای خشک  

3.مدلسازی ترانسفورماتورهای توزيع در حالت گذرا

4.مكان‌یابی تخليه جزئی در ترانسفورماتورها با استفاده از تابع انتقال سيم‌پیچ‌ها

5.اندازه‌گیری پاسخ فركانسی ترانسفورماتور

6.تاليف كتاب مانيتورينگ ترانسفورماتورهای قدرت

7.تدوين نرم‌افزار آناليز گازهای محلول در روغن DGA

8.ويرايش و تدوين نرم‌افزارهای انجام محاسبات و مناقصات ترانسفورماتور و راكتور

9.انجام مطالعات جامع در زمينه راه‌اندازی خط توليد ورق هسته

10.انتشار كارنامه پژوهشی

11.مدلسازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعيين حداکثر بارگيری از آنها

12.ارزيابی تلفات ترانسفورماتورهای توزيع

13.روش‌های اصولی بارگيری و اضافه بارگيری در ترانسفورماتورهای توزيع و قدرت

14.اصول طراحی عايقی ترانسفورماتورهای قدرت

15.مديريت عمر ترانسفورماتورهای قدرت

16.ارائه سمينار تخصصی راکتور شنت