ایجاد دانش فنی و ساخت نمونه راکتور خشک مدل دی تیوند


 همکاری و تلاش فشرده و صمیمانه شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان با موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران در زمینه طراحی و تولید راکتور شرکت دیهیم فرافن نتیجه داد و باعث خوشحالی و شادمانی دست اندرکاران این پروژه مهم شد.

تست‌های روتین، حرارتی و سطح صدا و تست مهم و نهایی ضربه با حضور نمایندگان مشتری و آقای دکتر احمد‌ی‌ پور، مشاور محترم مشتری با موفقیت انجام شد و با این‌ کار نیاز کشورمان به واردات این تیپ از راکتورها مرتفع گردید.