سهامداران و اعضاء هیئت مدیره موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران


سهامداران 

شرکت ایران ترانسفو 60%

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان 20%

شرکت ایران ترانسفو ری 20%

اعضای هیئت مدیره

آقای کریم میر علی خانی : رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی مقدمی : نایب رئیس هیئت مدیره

آقای  صمد پاک نیا : عضو هیئت مدیره

آقای  ایرج فکور : عضو هیئت مدیره

آقای  سید حمید موسوی : عضو هیئت مدیره

آقای سعید بیگدلی : مدیر عامل