ساخت شیر فشار شکن 0.7 Bar


موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران برای اولین بار در کشور موفق به انجام مهندسی معکوس و ساخت داخل شیر فشار شکن 0.7 Bar نموده است. این شیر قبلاً از منابع خارجی تامین میگردید و سالانه باعث خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور میشد که با همت و تلاش متخصصین موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، دانش فنی این شیر بومی گردیده و نمونه آزمایشی آن نیز ساخته شد. همچنین کلیه آزمونهای کیفی و فنی مطابیق استاندارد داخلی IDS-MEO08-02 بر روی نمونه ساخته شده صورت پذیرفته و شیر مذکور با موفقیت تمامی الزامات آزمونهای عملکردی را تامین نموده است.