همایش کاربرد لوله های حرارتی


همایش کاربرد لوله های حرارتی به منظور ارتقاء توان خنک کاری و کاهش قیمت تمام شده ترانسفورماتور های روغنی در ردیف ولتاژ قدرت، فوق توزیع و توزیع در تاریخ دهم شهریور ماه سال هزارو چهارصد در محل اطاق جلسات مدیریت واقع در ساختمان شهید سردار سلیمانی شرکت ایران ترانسفو زنجان به میزبانی موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران برگزار گردید و میهمانان حاضر در این همایش به سرپرستی جناب آقای دکتر قهرمانی آخرین دستاوردهای علمی دانشگاههای صنعتی امیر کبیر و  صنعتی شریف را در این خصوص ارایه نمودند. شایان ذکر است که در همایش مذکور، مشاورین، متخصصین فنی و کیفی، مدیران و مهندسین دفاتر فنی شرکت ایران ترانسفو و شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان حضور داشتند و در یک محفل دوستانه و صمیمی ضمن بیان نقطه نظرات فنی خویش، ریسکهای این روش را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در پایان همایش مقرر گردید برای یک ترانسفورماتور مشخص، برآورد هزینه سیستم خنک کاری جایگزین با روش لوله های حرارتی بجای سیستم رادیاتور و فن در قالب تیم مشترکی از دانشگاه و موسسه تحقیقات انجام شود.