برگزاری دورهای آموزشی تخصصی


کلاسهای آموزشی با عناوین اشاره شده مهرماه  سال ۱۴۰۰ در محل واحد آموزش شرکت ایران ترانسفو، با مدیریت موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران برگزار گردید:

۱. دوره تخصصی تست‌های ترانسفورماتور و الزامات استاندارد

۲. آشنایی با تست‌های وضعیت عملکرد ترانسفورماتور

۳. آشنایی با تعمیرات ترانسفورماتور

۴. آشنایی با ساختار تب چنجر، تعمیرات و نگهداری آن‌ها

شرکت کنندگان در دوره آموزشی متخصصین، مدیران و کارشناسان شرکت البرز توربین مپنا بوده‌اند.