بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران


بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از هفتم لغایت دهم آبان ماه سال هزارو چهارصد در سالن خلیج فارس نمایشگاههای بین المللی تهران.
غرفه موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران و ارائه آخرین دستاوردهای صنعت برق و ترانسفورماتور