گردهمایی روز ملی کیفیت


به مناسبت روز ملی کیفیت  در 18 آبان 1400 ، گردهمایی مدیران کیفیت گروه صنعتی ایران ترانسفو، محققین موسسه تحقیقات ترانسفورماتور با موضوعات:
ISO/IEC 17025
Digitalization
Knowledge managment
Self control
تشکیل گردید و موارد اشاره شده مورد بحث و تبادل حاضرین در جلسه قرار گرفت.